• Đổi mới giáo dục, tôn trọng giá trị truyền thống và hướng tới hiện đại
  • Xây dựng nền tảng kiến thức cân bằng với kỹ năng thành thạo
  • Đáp ứng được cả nhu cầu về thi cử lẫn ứng dụng thực tế

Để thực hiện điều đó, nhà trường chú trọng:

  • Tuyển chọn và đào tạo học sinh phát triển toàn diện;
  • Dạy chuyên sâu cho học sinh năng khiếu, bồi dưỡng học sinh giỏi;
  • Lấy nhân cách toàn diện của học sinh làm mục tiêu xây dựng và phấn đấu;
  • Tin tưởng vào sự tiến bộ của từng học sinh. Khuyến khích học sinh tự tin thể hiện
  • Không áp đặt. Tôn trọng sự khác biệt của mỗi học sinh...
  • Bồi dưỡng tâm hồn phong phú, phong cách hiện đại của công dân toàn cầu thế kỉ XXI.