HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Adaptation - Thích nghi
Respect - Tôn trọng
Curiosity - Học hỏi
Excellence - Phấn đấu
Responsibility - Đương đầu

 

ARCHIMEDES SCHOOL

Hệ thống trường Phổ thông Việt Nam mang tinh thần quốc tế

 
 
 
 
>5.000
HỌC SINH
ĐỐI TÁC CỦA NUSH
 
Học bổng du học Singapore
2 TỶ ĐỒNG
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

Nuôi dưỡng Tài năng
Chinh phục Mục tiêu
Phát triển Toàn diện
Xây dựng Nền tảng
MỤC TIÊU THPT

Lớp Chuẩn AS80% đỗ
Đại học trong nước
Lớp CLC:  100% đỗ
Đại học trong nước, trường TOP 10 
28/11/2023

27/11/2023

23/11/2023
22/11/2023
20/11/2023
20/11/2023
20/11/2023
13/11/2023
13/11/2023
11/11/2023
06/11/2023
03/11/2023
01/11/2023
30/10/2023
28/10/2023