HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Adaptation - Thích nghi
Respect - Tôn trọng
Curiosity - Học hỏi
Excellence - Phấn đấu
Responsibility - Đương đầu

 

ARCHIMEDES SCHOOL

Hệ thống trường Phổ thông Việt Nam mang tinh thần quốc tế

 
 
 
 
>5.000
HỌC SINH
ĐỐI TÁC CỦA NUSH
 
Học bổng du học Singapore
2 TỶ ĐỒNG
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

Nuôi dưỡng Tài năng
Chinh phục Mục tiêu
Phát triển Toàn diện
Xây dựng Nền tảng
MỤC TIÊU THPT

Lớp Chuẩn AS80% đỗ
Đại học trong nước
Lớp CLC:  100% đỗ
Đại học trong nước, trường TOP 10 
26/05/2023

23/05/2023

22/05/2023
22/05/2023
22/05/2023
22/05/2023
16/05/2023
15/05/2023
13/05/2023
13/05/2023
13/05/2023
13/05/2023
12/05/2023
10/05/2023
28/04/2023