HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Adaptation - Thích nghi
Respect - Tôn trọng
Curiosity - Học hỏi
Excellence - Phấn đấu
Responsibility - Đương đầu

 

ARCHIMEDES SCHOOL

Hệ thống trường Phổ thông Việt Nam mang tinh thần quốc tế

 
 
 
 
>5.000
HỌC SINH
ĐỐI TÁC CỦA NUSH
 
Học bổng du học Singapore
2 TỶ ĐỒNG
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

Nuôi dưỡng Tài năng
Chinh phục Mục tiêu
Phát triển Toàn diện
Xây dựng Nền tảng
MỤC TIÊU THPT

Lớp Chuẩn AS80% đỗ
Đại học trong nước
Lớp CLC:  100% đỗ
Đại học trong nước, trường TOP 10 
23/09/2022

14/09/2022

07/09/2022
06/09/2022
05/09/2022
29/08/2022
24/08/2022
18/08/2022
12/08/2022
29/07/2022
29/07/2022
21/06/2022
13/06/2022
03/06/2022
20/05/2022